פיצוי בגין השתכרות עתידית

26/11/2005 15:53:59

עו"ד אבי בן אריה


את הכתבה הפעם נקדיש לנושא אשר עולה כמעט בכל פגישה ראשונית שמשרדנו עורך עם נפגע בתאונת הדרכים, והוא המשך התנהלותו של נפגע לאחר הפגיעה בתאונת הדרכים. האם עליו להישאר בבית, או לנסות ולחזור לחייו כפי שהיו ערב התאונה לאחר הפגיעה, ומה תהיה המשמעות המשפטית וכמובן הכלכלית לכל פעולה שכזו.

יכולת ההשתכרות בעתיד, מהווה אחד מראשי הנזק בגינם נפסקים פיצויים. בית המשפט ישקלל וישווה את הפסד ההשתכרות בעתיד, מול כושרו של הנפגע או לעיתים מול הפוטנציאל שלו להרוויח ערב התאונה. כאשר מעשיו של הנפגע לאחר הפגיעה יתכן וילקחו בחשבון לצורך בחינת יכולתו להשתכר בעבודה, הכלל שנקבע בפסיקה הוא הוא כי אין להתחשב במעשי הנפגע לאחר הפגיעה, אלא לשם הקטנת חישוב נזקיו, ולא לשם הגדלתם.

באופן כללי, בית המשפט בוחן את הנפגע ומצבו טרם הפגיעה ולאחר הפגיעה, ולוקח בחשבון את הפסד ההשתכרות והפסד הכושר להשתכר. הווה אומר, מנסה להעריך את שכרו האפשרי של הנפגע אלמלא הפגיעה.
חשוב לציין ולהבהיר כי בהתאם להלכת "הקטנת הנזק", במרבית המקרים עדיף לחזור במידת האפשר לסדר החיים שלפני התאונה לרבות עבודה סדירה. הפסיקה מטילה על הניזוק חובה להקטין את נזקיו בנקיטת אמצעים סבירים. דהיינו: אל לו לנפגע בשל נזקי גוף לשבת בחוסר מעש ולהמתין לכספי הפיצויים אלא עליו לנקוט באמצעים סבירים כדי להשתקם ובכך לצמצם את הנזקים. כך למשל, נדרש אדם אשר פוטר מעבודתו עקב תאונה בה נפגע, לנסות ולמצוא עבודה אחרת שתתאים לכישוריו ומגבלותיו לאחר התאונה ולהתפרנס, ולו גם במשכורת נמוכה יותר ממשכורתו ערב התאונה. נפגע המחליט שלא לעשות כן ללא כל סיבה סבירה, לא יוכל לומר שאותו נזק שנגרם לו בשל הימנעותו לעבוד לפרנסתו, כאמור, הינו נזק הנובע מהתאונה.

לא די שנפגע יוכיח שלא חזר לעבודה או לא התמיד בעבודתו לאחר התאונה. בכדי שיפוצה בגין נזק ממון שנגרם לו עקב כך, עליו גם להוכיח שלא חזר לעבודה או לא התמיד בה מנימוקים שהתאונה גרמה להם. בית המשפט לא יפסוק לטובת נפגע פיצוי בגין נזק שיכול היה למנוע בנקיטת אמצעים סבירים. אך השאלה היא מה הם אותם "אמצעים סבירים", תיקבע על ידי בית המשפט לפי נסיבות המקרה. המבחן לכך אינו רצונו או החלטתו של הנפגע עצמו, אלא מבחן הקשור בנסיבות המקרה השייכות לעניין, במידה והאדם הסביר היה בוחר לחזור לעבודה, על כל מגבלותיו, קשייו ואי הנוחות הנגרמים לו במקום העבודה. בנסיבות בהן לא היה מגיע לו כל פיצוי עקב פגיעה בתאונת דרכים, אך הנפגע מטעמיו שלו מחליט להישאר בבית, הרי שלא יוכל לגלגל את נזקו לחברת הביטוח.

הפיצוי בגין הפסד כושר השתכרות נקבע על פי מידת ההפחתה שחלה בכושרו של הנפגע, עקב הפגיעה. מדובר לכאורה בפעולה חשבונאית, כלומר הכושר הפונציאלי פחות הכושר האקטואלי הנוכחי. בכל מקרה, בחישוב הפיצויים בשל אבדן השתכרות ואבדן כושר השתכרות, לא תובא בחשבון הכנסה העולה על שילוש השכר הממוצע במשק. היה שיעור אבדן השתכרותו ואבדן כושר השתכרותו של הנפגע פחות ממאה אחוזים, תופחת גם ההכנסה המרבית שתובא בחשבון בחישוב הפיצויים, בשיעור שבו פחת ממאה אחוזים.

לענין "השכר הממוצע במשק". לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או השכר הממוצע כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי כפי שהם ערב קביעת הפיצוי, הכל לפי הגבוה יותר. ההפחתה בשל ניכוי מס הכנסה לא תעלה על 25 אחוזים מן ההכנסה שלפיה יחושבו פיצויים אלה;

הערה אישית: אני בכל מקרה ממליץ לנסות ולחזור אל החיים הרגילים במהירות האפשרית. במרבית המקרים גובה הפיצויים יגזר מאחוזי הנכות הקבועה שיקבע לכם ע"י רופא שימונה על ידי בית המשפט ומכאן תקבע גם הנכות התפקודית (כפי שהסברנו והרחבנו בכתבות קודמות). בדרך כלל בית המשפט יתרשם לחיוב מאדם שמנסה להשתקם למרות הקשיים המרובים הכרוכים בכך.

ובינתיים, סעו בזהירות.

המידע המסופק הינו בבחינת מידע אינפורמטיבי כללי בלבד ועשוי לכלול טעויות ו/או שגיאות ו/או השמטות ו/או אי-דיוקים למיניהם. חוקים הנמצאים בתוקף עשויים להשתנות בכל זמן. לפיכך, בשום אופן אין להתייחס למידע המסופק בכתבה כהמלצה לפעול ו/או להימנע מלפעול ו/או משום ייעוץ משפטי כל שהוא.בכל מקרה, יש לפנות לעורך-דין לקבלת ייעוץ משפטי.

שליחת כתבה לחבר
תגובות גולשים    הוספת תגובה חדשה
לא נשלחו תגובות לידיעה


by xol | רשת מתנות מקוריות | דומיין עברי | משחקים וקונסולות | לוח קטנועים ואופנועים